ბუღალტრული მომსახურება

ბიზნესის წარმატების საფუძველი ეფექტური და სწრაფი გადაწყეტილებებია, რომელიც ეფუძნება სანდო მონაცებებს. შესაბამისად მნიშვნელოვანია ბიზნეს აქტივობების შესახებ მონაცემების აღრიცხვა სანდრო, გამოცდილ და კვალიფიციურ გუნდს მიანდოთ.

ჩვენი ბუღალტერიის გუნდი შედგება გამოცდილი განვითარებაზე ორიენტირებული თანამშრომლებისგან, რომლებიც მუდმივად ეცნობიან სიახლეებს და ასევე ერთმანეთს უზიარებენ გამოცდილებას. ჩვენ გუნდში დაგროვილი ცოდნა და გამოცდილება საშუალებას გვაძლევს შემოგთავაზოთ თქვენზე მორგებულ ბუღალტრულ მომსახურეობა ჩვენი ბუღალტერიის გუნდის წევრის ან წევრების მიერ.

გეგმები

სააღრიცხვო პოლიტიკის დაგეგმვა, სრულად მორგება თქვენი საქმიანობის სფეროსა და აქტივობებზე ინდივიდუალურად.

აღრიცხვა

ბუღალტრული ჩანაწერების გაკეთება და აღრიცხვა ბუღალტრული აღრიცხვის ელექტრონულ პროგრამაში.

დოკუმენტაცია

ელექტრონული დოკუმენტების გამოწერა, მიღება, დადასტურება. ყველა ბუღალტრული დოკუმენტაციის ფიზიკურად და ონლაინ წარმოება საქმიანობის შესაბამისად.

დეკლარაციები

დეკლარაციების გამოანგარიშება და წარდგენა rs.ge პორტალზე, ასევე ყოველწლიური ანგარიშგების წარდგენა  saras.gov.ge-ზე.

ოპერაციები

ნებისმიერი ბუღალტრული ოპერაციების განხორციელება, რაც დაკავშირებულია ბიზნეს სუბიექტის საქმიანობასთან.

ფინანსები

ფინანსური ინფორმაციის (ბალანსი, ფულადი ნაკადების შესახებ ინფორმაცია, მოგება-ზარალის უწყისი) შედგენა და მიწოდება მფლობელებისთვის.

რას ნიშნავს ბუქქიფერსი?

დავიწყოთ!