საგადასახადო კონსულტაცია

ბიზნესის წარმატების საფუძველი ეფექტური და სწრაფი გადაწყეტილებებია, რომელიც ეფუძნება სააღრიცხვო მონაცემებს. შესაბამისად ბიზნესის ზრდასთან ერთად იზრდება სააღრიცხვო მონაცემების რაოდენობა და მნიშვნელოვანი ხდება მათი სანდოობა, რადგან იმატებს რისკები შეცდომების დაშვების. შესაბამისად მნიშვნელოვანია საგადასახადო რისკების ეფექტური მართვა.

ჩვენი აუდიტის გუნდი შედგება გამოცდილი განვითარებაზე ორიენტირებული თანამშრომლებისგან, რომლებსაც გააჩნიათ საგადასახადო და აუდიტის მიმართულებით მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილება, როგორც სახელმწიფო ასევე კერძო სექტორში. ჩვენ გთავაზობთ თქვენზე მორგებულ მომსახურეობას და საფინანსო და საგადასახადო კონსულტაციას.

ბიზნესი | ანალიზი

ბიზნესის მოდელის შესწავლა, შეფასება და დაგეგმა, ისე რომ მოხდეს გადასახადების ოპტიმატიზაცია და საგადასახადო და ფინანსური რისკების კონტროლი.

გამოანგარიშება | საგადასახადო

საგადასახადო კონსულტაცია დაბეგვრის ობიექტების და გადასახადების გამოანგარიშების შესახებ.

კონსულტაცია | დაბეგვრა

სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების და საგადასახადო შეღავათების შესახებ ინფორმაციის დამუშავება და ბიზნეს მოდელის შედგენა.

დაცვა | დავები

გადამხდელის ინტერესების დაცვა საგადასახადო შემოწმების მიმდინარეობისას, ასევე საგადასახადო დავების წარმოება. წინასწარი გადაწყვეტილებების მომზადებისთვის საჭირო ინფორმაციის დამუშავება და შესაბამისი წინადადებების მომზადება.

რას ნიშნავს ბუქქიფერსი?

დავიწყოთ!